انواع محصولات وانامی

توضیحات کالاسر خام میگوی وانامی منجمد روی پوسته (HOSO)
نام علمیLitopenaeus vannamei
اندازه (قطعه / کیلوگرم)16-20، 21-25، 26-30، 31-35، 36-40 یا بر اساس نیاز مشتری
بسته بندینیمه IQF، 1 کیلوگرم / جعبه، 10 جعبه / کارتن اصلی یا طبق نیاز مشتری
گواهینامه هاHACCP، HALAL، BRC، IFS

توضیحات کالاپوسته بدون سر خام میگوی منجمد وانامی (HLSO)
نام علمیLitopenaeus vannamei
اندازه (تکه / پوند)16-20، 21-25، 26-30، 31-35، 36-40 یا بر اساس نیاز مشتری
بسته بندیIQF، 1 کیلوگرم / کیسه ساده با کارت هدر، 10 کیسه / کارتن اصلی یا طبق نیاز مشتری
گواهینامه هاHACCP، HALAL، BRC، IFS

توضیحات کالامیگوی منجمد وانامی دم پوست کنده خام روی (PDTO)
نام علمیLitopenaeus vannamei
اندازه (تکه / پوند)21-25، 26-30، 31-35، 36-40، 41-50، 51-60، 61-70 یا بر اساس نیاز مشتری
بسته بندیIQF، 1 کیلوگرم / کیسه ساده با کارت هدر، 10 کیسه / کارتن اصلی یا طبق نیاز مشتری
گواهینامه هاHACCP، HALAL، BRC، IFS

توضیحات کالامیگوی منجمد وانامی دم پوست کنده خام (PD)
نام علمیLitopenaeus vannamei
اندازه (تکه / پوند)21-25، 26-30، 31-35، 36-40، 41-50، 51-60، 61-70 یا بر اساس نیاز مشتری
بسته بندیIQF، 1 کیلوگرم / کیسه ساده با کارت هدر، 10 کیسه / کارتن اصلی یا طبق نیاز مشتری
گواهینامه هاHACCP، HALAL، BRC، IFS

توضیحات کالامیگوی منجمد وانامی پخته شده دم پوست کنده شده روی (CPDTO)
نام علمیLitopenaeus vannamei
اندازه (تکه / پوند)26-30، 31-35، 36-40، 41-50، 51-60، 61-70، 71-90 یا بر اساس نیاز مشتری
بسته بندیIQF، 1 کیلوگرم / کیسه ساده با کارت هدر، 10 کیسه / کارتن اصلی یا طبق نیاز مشتری
گواهینامه هاHACCP، HALAL، BRC، IFS

توضیحات کالامیگوی منجمد وانامی پخته شده پوست کنده پوست کنده دم (CPD)
نام علمیLitopenaeus vannamei
اندازه (تکه / پوند)26-30، 31-35، 36-40، 41-50، 51-60، 61-70، 71-90 یا بر اساس نیاز مشتری
بسته بندیIQF، 1 کیلوگرم / کیسه ساده با کارت هدر، 10 کیسه / کارتن اصلی یا طبق نیاز مشتری
گواهینامه هاHACCP، HALAL، BRC، IFS

توضیحات کالامیگوی منجمد وانامی سر روی پوست پخته شده روی (CHOSO)
نام علمیLitopenaeus vannamei
اندازه (تکه / پوند)21-25، 26-30، 31-40، 41-50، 51-60 یا بر اساس نیاز مشتری
بسته بندینیمه IQF، 1 کیلوگرم / جعبه، 10 جعبه / کارتن اصلی یا طبق نیاز مشتری
گواهینامه هاHACCP، BRC